§1 DEFINICJE
1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
a) „Organizator” – oznacza Acentrum Szkolenia Aneta Giczewska Wioletta Bartkiewicz spółkę cywilną z siedzibą w Warszawie (03-941), przy ul. Zwycięzców 18, telefon 606 624 599 lub 603 57 43 13 e-mail: biuro@acentrumszkolenia.pl;
b) „Szkolenie” – oznacza szkolenia prowadzone przez Organizatora zgodnie z aktualną ofertą szkoleń upublicznioną w ramach strony internetowej www.acentrumszkolenia.pl, za cenę, w terminach i miejscach wskazanych na tej stronie internetowej;
c) „Uczestnik” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy, która dokonała w sposób określony w Regulaminie Rejestracji;
d) „Rejestracja” – oznacza proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Uczestnika na Szkolenie z wykorzystaniem udostępnianego przez Organizatora formularza rejestracyjnego;
e) „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin;
f) „Dane Osobowe” – oznacza zgromadzone w trakcie Rejestracji oraz wykonywania Umowy dane osobowe Uczestnika.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki zawierania z Organizatorem umów o uczestnictwo w Szkoleniach.
2. Właścicielem strony internetowej www.acentrumszkolenia.pl oraz podmiotem świadczącym usługę Szkolenia jest Organizator.
3. Dokonując Rejestracji i akceptując Regulamin Uczestnik naznaczając stosowną opcję oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4. Cała zawartość strony internetowej www.acentrumszkolenia.pl, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie stanowią przedmiot praw wyłącznych Organizatora i jego kontrahentów i są chronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 3 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O UDZIAŁ W SZKOLENIU
1. Zawarcie umowy o udział w Szkoleniu odbywa się dwuetapowo.
2. W pierwszym kroku Uczestnik aby dokonać Rejestracji na Szkolenie powinien wypełnić formularz rejestracyjny oraz podać wszystkie niezbędne, wskazane w formularzu rejestracyjnym informacje, jak również wyrazić niezbędne zgody.
3. Po dokonaniu Rejestracji Uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail zawierającą dane potrzebne do uiszczenia przez Uczestnika zaliczki na poczet ceny za Szkolenie w kwocie 300 złotych (dalej „Zaliczka”). Termin uiszczenia opłaty rezerwacyjnej to 7 dni od daty dokonania Rejestracji.
4. Z chwilą uznania rachunku bankowego Organizatora kwotą Zaliczki pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem zawarta zostaje Umowy o udział w Szkoleniu wskazanym w formularzu Rejestracyjnym (dalej „Umowa o Udział w Szkoleniu”).
5. Brak zapłaty przez Uczestnika Zaliczki w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej do zawarcia Umowy o Udział w Szkoleniu nie dochodzi, bez konieczności składania przez Organizatora lub Uczestnika jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń.
6. Uczestnik może w terminie 14 dni przed terminem Szkolenia wypowiedzieć Umowę o Udział w Szkoleniu. W celu wypowiedzenia Umowy o Udział w Szkoleniu Uczestnik powinien wysłać stosowne oświadczenie woli albo pisemne na adres Organizatora albo drogę elektroniczną na adres e-mail: biuro@acentrumszkolenia.pl.
7. W terminie 10 dni przed planowanym terminem Szkolenia Uczestnik zobowiązany jest dokonać pełnej płatności ceny za szkolenie, pomniejszonej o kwotę Zaliczki.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.
9. W przypadku rozwiązania Umowy o Udział w Szkoleniu zgodnie z ust. 6 powyżej lub odwołania Szkolenia przez Organizatora uiszczona przez Uczestnika Zaliczka i cena za szkolenia zostaną zwrócone Uczestnikowi w terminie 7 dni od daty odpowiednio rozwiązania Umowy o Udział w Szkoleniu lub odwołania Szkolenia.

§4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZAKUPU
1. Uczestnik będący konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy o Udział w Szkoleniu w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy o Udział w Szkoleniu, Uczestnik musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Uczestnik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo powyższe może wykonać albo poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i przesłaniu jej na adres Organizatora albo wysyłając swoje oświadczenie na adres poczty elektronicznej biuro@acentrumszkolenia.pl. Skorzystanie ze wskazanego formularza nie jest obowiązkowe.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Uczestnik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Uczestnik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 5 REKLAMACJE.
1. Klient może złożyć reklamację.
2. Klient może zgłosić reklamację z wykorzystaniem następujących kanałów komunikacji:
a) Mailowo – na adres : biuro@acentrumszkolenia.pl
b) Telefonicznie – 606 624 599 lub 603 57 43 13
c) pisemnie – na adres Acentrum Szkolenia Aneta Giczewska Wioletta Bartkiewicz spółkę cywilną z siedzibą w Warszawie (03-941), przy ul. Zwycięzców 18.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail jakimi posłużył się do założenia Konta, numer zamówienia, określenie Produktu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Uczestnika. W przypadku braku ww. danych Organizator może zwrócić się do Uczestnika o uzupełnienie ww. danych.
4. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez Organizatora blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Uczestnika oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Uczestnika.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, w stosunku do konsumentów przepisy Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta o oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 28 maja 2018 roku.
4. Organizator ma obowiązek dostarczania usług bez wad.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
6. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

Przewiń na górę