WCZESNA INTERWENCJA. ELEMENTY DIAGNOZY I TERAPII DZIECKA W WIEKU 0 – 12 MIESIĘCY Z ZABURZONYM ROZWOJEM PSYCHORUCHOWYM

„Wczesna interwencja, elementy diagnozy i terapii… „ to szkolenie przeznaczone dla  fizjoterapeutów, psychologów, logopedów, pedagogów, pielęgniarek, położnych, specjalistów pracujących w żłobkach oraz studentów. W czasie szkolenia uczestnicy nabywają wiedzę dotyczącą prawidłowego rozwoju psychomotorycznego dziecka do 12 miesiąca życia oraz niepokojących objawów w rozwoju, poznają podstawy pediatrii i neonatologii oraz elementy profilaktyki logopedycznej noworodków i niemowląt. Szkolenie zawiera część praktyczną, w czasie której uczestnicy uczą się zasad pielęgnacji dziecka w pierwszych miesiącach życia oraz nabywają podstawowe praktyczne umiejętności terapii dziecka ryzyka.

Prowadzący:

Aneta Giczewska – fizjoterapeuta, terapeuta NDT – Bobath, pedagog specjalny, doradca noszenia ClauWi

Renata Ulman – Bogusławska – psycholog dziecięcy, logopeda, terapeuta Integracji Sensorycznej, specjalista wczesnej interwencji, Certyfikowany Instruktor masażu Shantala dla niemowląt;

Data i miejsce:
Warszawa 6-7.06.2020, Ośrodek Sensuum – ul. Skoroszewska 5 – szkolenie odwołane ze względu na sytuację epidemiologiczną
Warszawa 19-20.09.2020Ośrodek Sensuum – ul. Skoroszewska 5

Cena szkolenia: 700zł

FORMA: wykład/ warsztaty;

ODBIORCY/ UCZESTNICY: rehabilitanci, fizjoterapeuci, psychologowie, logopedzi, pedagodzy, pielęgniarki, położne, specjaliści pracujący w żłobkach, studenci, rodzice;

CZAS: 16 godzin dydaktycznych (2 dni);

BLOK I. „Wczesna diagnostyka rozwoju psychoruchowego. Elementy pielęgnacji, stymulacji oraz terapii”.

 1. Prawidłowy rozwój psychomotoryczny dziecka do 12 miesiąca życia.
 2. Uwarunkowania prawidłowego rozwoju dziecka.
  – mechanizm antygrawitacyjny;
  – rozwój orientacji w linii środkowej ciała;
  – rozwój integracji napięcia mięśniowego;
  – rozwój kontroli punktów kluczowych ciała.
 3. Niepokojące objawy rozwoju dziecka
 4. Kryteria diagnostyczne stosowane w ocenie rozwoju psychoruchowego dziecka:
  – Ocena Globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtla
  – Skala Oceny Zachowań Noworodka wg Brazeltona NBAS
 5. Stymulacja rozwoju oraz organizacja najbliższego otoczenia dziecka zgodnie z potrzebami rozwojowymi:
 6. Dotyk – wpływ dotyku na rozwój psychoruchowy dziecka;
  – elementy masażu niemowląt (masaż Shantala);
 7. Zasady pielęgnacji dziecka w pierwszych miesiącach życia (część praktyczna):
  – instruktaż pielęgnacyjny;
  – propozycje zabaw stymulujących rozwój, dobór zabawek;
  – wskazówki dla rodziców;
 8. Elementy terapii dziecka ryzyka (część praktyczna)
  – hamowanie aktywności tonicznej;
  – normalizacja napięcia mięśniowego;
  – stymulacja aktywności w prawidłowych wzorcach postawy i lokomocji;
 9. Zasady pielęgnacji, pozycje ułożeniowe oraz sposoby rehabilitacji dzieci urodzonych przedwcześnie
  – zabezpieczenie prawidłowej postawy (gniazdka)
  – stymulacja rozwoju emocjonalnego (kangurowanie);

BLOK II. „ELEMENTY PEDIATRII I NEONATOLOGII”

 1. Prenatalne uwarunkowania rozwoju mowy. Rozwój płodowy i jego wpływ na dalszy rozwój dziecka.
 2. Czynniki zakłócające przebieg rozwoju w okresie płodowym:
  – zakażenia noworodka (zespół TORCH i inne);
  – infekcje – zakażenia nieswoiste;
  – czynniki ryzyka nieprawidłowego rozwoju dziecka.
 3. Uwarunkowania rozwoju dziecka.
 4. Wpływ porodu na dalszy rozwój dziecka. Poród naturalny a cięcie cesarskie.
 5. Noworodek – ocena kliniczna po urodzeniu. Skala Apgar. Skala Dubowitza. Skala Ballarda. Skala Amiel – Tison.
 6. Noworodek z niską masą urodzeniową ciała a wcześniak. Cechy kliniczne. Czynniki ryzyka. Studium przypadku.
 7. Żółtaczka fizjologiczna noworodka. Żółtaczka patologiczna. Żółtaczka jąder podkorowych. Hiperbilirubinemia. Konflikt serologiczny Rh, O – A – B.

BLOK III. „WCZESNA INTERWENCJA LOGOPEDYCZNA”.

 1. Profilaktyka logopedyczna noworodków i niemowląt – podstawy warunkujące rozwój najwcześniejszych funkcji aparatu artykulacyjnego, tj. pokarmowych:
  1 – stan anatomiczny w obrębie jamy ustnej;
  2 – poziom funkcjonalny – wczesna diagnostyka odruchów fizjologicznych ważnych dla rozwoju artykulacji (ocena odruchowych reakcji oralnych wg E. Stecko i A. Łady);
  3 – działania zapobiegające nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji;
  4 – poziom rozwoju zmysłów – kontrola reakcji słuchowych.
 2. Odruchowe reakcje oralne (norma i patologia). Proces rozwoju odruchów istotnych dla rozwoju mowy – kalendarz neurologiczny.
 3. Wpływ sposobu karmienia na rozwój mowy dziecka w 1. roku życia. Karmienie piersią a karmienie butelką. Podstawowa forma profilaktyki logopedycznej.
 4. Kalendarz funkcji pokarmowych – wprowadzanie pokarmów stałych (łyżeczka, kubeczek, konsystencja).
 5. Rozwój mowy i komunikacji w pierwszych 12 miesiącach życia. Formy aktywności prelingwalnej. Stymulacja orofacjalna.
 6. Środowisko pobudzające do komunikowania się (społeczno – emocjonalne korelaty rozwoju mowy) – propozycje zabaw i stymulacji; „masażyki”, zabawy paluszkowe.
 7. Interwencja/ opieka logopedyczna nad dzieckiem z obciążonym wywiadem ciążowo – okołoporodowym:
  – uwarunkowania wczesnej terapii (aspekty terapii neurologopedycznej, strategia tworzenia planów/celów terapeutycznych);
 8. Dieta w terapii wielu schorzeń. Współpraca z pediatrą (badania medyczne).

Prezentacja materiałów filmowych.

Studium przypadku (case study) – ćwiczenia

Renata Ulman – Bogusławska

Renata Ulman – Bogusławska

Psycholog dziecięcy, logopeda dyplomowany, terapeuta Integracji Sensorycznej. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie „Logopedii” (UW; Warszawa) oraz „Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka (DSW; Wrocław). Specjalizuje się w psychologii klinicznej dziecka oraz w psychologii rozwoju i wychowania. Jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej. Prywatnie – mama 3 letniej Marysi i 10 miesięcznego Tomka.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • “Postępowanie diagnostyczne oraz terapia neurologopedyczna dzieci z deficytem pochodzenia mózgowego”  A. Łada

 • “The Growing Minds Program”  Steven Wertz

 • “Baśń w wychowaniu i terapii dziecka” E. Rakowska

 • “Zastosowanie dramy w terapii dzieci” J. Gach – Kustra, M. Nowicka

 • “Diagnoza i terapia dziecka krzywdzonego” M. Sajkowska

 • “Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych, ich różnorodne objawy i metody terapii” A. Kozłowska

 • “Rozpoznanie, diagnoza i leczenie zespołu ADHD” A. Kołakowski

 • “Ocena gotowości szkolnej i pomoc w jej osiąganiu” T. Opolska

 • “Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej” M. Karga

 • “Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej wg programu dr Jean Ayres” M. Karga

 • “Wczesna diagnostyka i wspomaganie rozwoju dziecka ryzyka z zastosowaniem metody Castillo Moralesa” dr A. Regner, dr T. Kaczan

 • “Diagnoza i terapia dzieci w wieku 0-18 lat” Violet F. Maas

 • “Jak pracować z dzieckiem autystycznym?” A. Lemańska

 • “Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej” T. Walończyk

Doświadczenie zawodowe:

Przez 7 lat pracowała w jednej z warszawskich Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, nieustannie wzbogacając swój warsztat pracy konsultanta i psychologa diagnosty. Ponadto, doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne zdobyła pracując w warszawskich przedszkolach jako psycholog i logopeda. Prowadziła także poradnictwo wychowawcze. Przez kilka ostatnich lat doświadczenie zawodowe wzbogaciła pracując jako terapeuta Integracji Sensorycznej. Obecnie pracuje głównie z małym dzieckiem z obciążonym wywiadem ciążowo – okołoporodowym (0 – 3 rok życia), a także z przedszkolakami (3 – 6 rok życia) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aktualnie prowadzi prywatną praktykę.

Aneta Giczewska

Aneta Giczewska

Magister fizjoterapii, terapeuta NDT-Bobath, pedagog specjalny. Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu “Oligofrenopedagogiki” i “Wychowania przedszkolnego z terapią zaburzeń rozwojowych”.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Szkolenie “NDT-Bobath Basic”– 2007 rok
 • Szkolenie “NDT-Bobath Baby” – 2012 rok – prowadzenie: Zofia Szwiling PT Senior Bobath Instruktor, członek EBTA, NDTA; Aleksandra Łada SLT, Senior Bobath Instruktor, EBTA
 • Kurs rozwijający NDT-Bobath – 2012 rok – prowadzenie: NDT Bobath ABBV z Belgii Josse De Cat (PT, Senior Bobath Instruktor / President of EBTA) razem z Zofią Szwiling (PT, Senior Bobath Instruktor).
 • Szkolenie “Przygotowanie obręczy barkowej do funkcji” – 2011 rok prowadzenie: Fotini Zografou OT Bobath Instruktor/członek EBTA/ Grecja
 • “Ocena globalnych wzorców ruchowych” wg Prechtla /GM Trust Course on Prechtl’s Assessment of General Movements – 2010 (prowadzony przez Christa Einspieler
 • kurs doradców noszenia w chustach i nosidłach miękkich ClauWi
 • “Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block”
 • “Neurologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena”,
 • “Integracja odruchów niemowlęcych wg Sally Goddard – praca z dziećmi ze specyficznymi problemami w nauce”
 • “Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne”,
 • “Manualne badanie i leczenia narządu ruchu”
 • “Rytmiczny Ruch – terapia proprioceptywna wg K. Linde i H. Bloomberg”


Doświadczenie zawodowe:

Założycielka Acentrum – Ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci, gdzie przez wiele lat prowadziła zajęcia rehabilitacji i terapii ręki. Przez 5 lat pracowała jako fizjoterapeuta w ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci z MPD przy wrocławskim Stowarzyszeniu “Ostoja”. Obecnie prowadzi zajęcia rehabilitacji ruchowej w przedszkolu integracyjnym w Warszawie oraz konsultacje i rehabilitację niemowląt i małych dzieci. jest współautorką programu “Terapii ręki PTR”- Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki.

Od 2007 roku prowadzi szkolenia z zakresu: “Terapii ręki”, “Wczesnej interwencji” oraz “Stymulacji systemu taktylnego”

Jest autorką wielu publikacji na temat rozwoju i jego zaburzeń u dzieci m.in książki: “Terapia ręki”‘ “Fenomen dotyku”, “Fenomen dotyku matki”. Była członkiem zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Przyjaciel – czasopisma poświęconego problemom rodziców dzieci niepełnosprawnych. Od wielu lat organizuje i prowadzi turnusy rehabilitacyjno-terapeutyczne dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.