TERAPIA RĘKI I I II Stopień

Terapia Ręki PTR jest szkoleniem skierowanym przede wszystkim do nauczycieli, logopedów, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz osób pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wykłady, warsztaty – czas trwania 32 godziny dydaktyczne – 45 min (3 dni)

Szkolenie prowadzą autorki Programu Terapii Ręki – Wioletta Bartkiewicz i Aneta Giczewska.

Aneta Giczewska – mgr fizjoterapii, terapeuta NDT- Bobath, pedagog specjalny
Wioletta Bartkiewicz – mgr psychologii, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia


Data i miejsce:
Warszawa – 03-04.02.2024 – szkolenie stacjonarne.
Sobota 9-17, Niedziela 9-17

Miejsce szkolenia: Warszawa. Plac Inwalidów. Centrum Szkoleniowe

Cena: 900,00 zł


ZAKRES TEMATYCZNY:

 1. Podstawowe założenia Programu terapii ręki PTR.
 2. Funkcja jako podstawowy cel usprawniania małej motoryki.
 3. Zasady konstruowania celów terapii ręki.
  • Główne cele terapeutyczne.
  • Precyzowanie kierunku pracy i określanie celów szczegółowych.
  • Omówienie zasad w ustalaniu celów pracy z pacjentem/uczniem.
 1. Schemat jednostki terapeutycznej i przebiegu procesu terapeutycznego (etapy terapii).
 • Zasady i czas trwania terapii.
 • Formy terapii.
 1. Wpływ pozycji dziecka na sprawność ręki.
 • Zapewnianie właściwej postawy podczas pisania.
 • Analiza środowiska pracy dziecka: krzesło, stół, ułożenie zeszytu.
 1. Zarys anatomii i fizjologii ręki.
 2. Rozwój psychomotoryczny dziecka.
 • Wpływ napięcia mięśniowego na rozwój małej motoryki– Kontrola posturalna, a funkcje ręki.
 • Stabilizacja centralna- przykłady ćwiczeń
 • Rozwój chwytu, manipulacji, koordynacji oko-ręka.
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego i kontroli postawy oraz ich znaczenie dla prawidłowej funkcji ręki u dzieci z zaburzeniami funkcji OUN. sposoby pozycjonowania dziecka, bezpieczne zmiany pozycji, przygotowanie dziecka z zaburzeniami napięcia mięśniowego do aktywności w pozycji siedzącej
 1. Diagnoza zaburzeń małej motoryki – Ocena sprawności motorycznej dziecka.
 • Prezentacja autorskiego narzędzia diagnostycznego: Arkusz obserwacji zaburzeń małej motoryki©.
 1. Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej oraz ich wpływ na rozwój manualny i grafomotoryczny.
 • Analiza oddziaływania zaburzeń integracji sensorycznej na praksję ręki
 • Somatognozja i orientacja przestrzenna.
 1. Rozwój funkcji precyzyjnych i grafomotorycznych
 • czynniki warunkujące rozwój umiejętności grafomotorycznych.
 1. Omówienie zabaw i ćwiczeń precyzyjnych przygotowujących do funkcji grafomotorycznych, samoobsługowych i komunikacji.
 2. Techniki i ćwiczenia wspomagające naukę pisania. Przykłady zindywidualizowanych zabaw i ćwiczeń w zależności od potrzeb motorycznych.
 3. Samoobsługa jako cel zajęć terapii ręki

Zasady wprowadzania i automatyzacji umiejętności ubierania.

 1. Zasady wprowadzania ćwiczeń i zabaw u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Prezentacja wybranych metod, ćwiczeń, zabaw i technik wykorzystywanych w terapii ręki.
 • Przykładowe pomoce i zabawki wykorzystywane w pracy z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością ruchową i intelektualną
 1. Omówienie zasad konstruowania programu terapii.
 2. Omówienie zasad współpracy z opiekunami dziecka
 3. Masaż sensoryczny rąk© – warsztat praktyczny.
 • Instruktaż masażu
 • Rola masażu w procesie terapeutycznym.
 1. Prezentacja materiałów filmowych
 • Przykłady zabaw i zabawek do terapii ręki wykonanych samodzielnie
 • Przykładowa terapia- dziecko z Zespołem Downa

W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają:

 • Materiały szkoleniowe w formie papierowej lub plik PDF
 • Autorski Arkusz obserwacji motoryki dziecka (PDF)
 • Kwestionariusz wywiadu dla rodziców (PDF)
 • Instruktarz masażu sensorycznego rąk (PDF)
 • Segregator terapeuty
 • Dostęp do platformy szkoleniowej (na okres 12 miesięcy) – przykładowe filmy z zabawami, materiały pdf, scenariusze zajęć.

Szkolenie obejmuje 32 godziny dydaktycznych profesjonalnej pracy diagnostycznej i terapeutycznej na programie I i II stopnia terapii ręki.

20 godzin dydaktycznych – stanowi dwudniowy praktyczny warsztat, realizowany w formie stacjonarnej lub online.

12 godzin dydaktycznych – stanowi dodatkowe doskonalenie indywidualne Uczestnika, poszerzające nabytą wiedzę i umiejętności, na materiale dostępnym na platformie szkoleniowej oraz w materiałach szkoleniowych

Łączna liczba godzin widniejąca na certyfikacie obejmuje pracę na szkoleniu stacjonarnym oraz pracę własną Uczestnika – w sumie aż 32 godziny dydaktyczne.

Aneta Giczewska

Aneta Giczewska

Magister fizjoterapii, terapeuta NDT-Bobath, pedagog specjalny. Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu “Oligofrenopedagogiki” i “Wychowania przedszkolnego z terapią zaburzeń rozwojowych”.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Szkolenie “NDT-Bobath Basic”– 2007 rok
 • Szkolenie “NDT-Bobath Baby” – 2012 rok – prowadzenie: Zofia Szwiling PT Senior Bobath Instruktor, członek EBTA, NDTA; Aleksandra Łada SLT, Senior Bobath Instruktor, EBTA
 • Kurs rozwijający NDT-Bobath – 2012 rok – prowadzenie: NDT Bobath ABBV z Belgii Josse De Cat (PT, Senior Bobath Instruktor / President of EBTA) razem z Zofią Szwiling (PT, Senior Bobath Instruktor).
 • Szkolenie “Przygotowanie obręczy barkowej do funkcji” – 2011 rok prowadzenie: Fotini Zografou OT Bobath Instruktor/członek EBTA/ Grecja
 • “Ocena globalnych wzorców ruchowych” wg Prechtla /GM Trust Course on Prechtl’s Assessment of General Movements – 2010 (prowadzony przez Christa Einspieler
 • kurs doradców noszenia w chustach i nosidłach miękkich ClauWi
 • “Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block”
 • “Neurologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena”,
 • “Integracja odruchów niemowlęcych wg Sally Goddard – praca z dziećmi ze specyficznymi problemami w nauce”
 • “Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne”,
 • “Manualne badanie i leczenia narządu ruchu”
 • “Rytmiczny Ruch – terapia proprioceptywna wg K. Linde i H. Bloomberg”


Doświadczenie zawodowe:

Założycielka Acentrum – Ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci, gdzie przez wiele lat prowadziła zajęcia rehabilitacji i terapii ręki. Przez 5 lat pracowała jako fizjoterapeuta w ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci z MPD przy wrocławskim Stowarzyszeniu “Ostoja”. Obecnie prowadzi zajęcia rehabilitacji ruchowej w przedszkolu integracyjnym w Warszawie oraz konsultacje i rehabilitację niemowląt i małych dzieci. jest współautorką programu “Terapii ręki PTR”- Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki.

Od 2007 roku prowadzi szkolenia z zakresu: “Terapii ręki”, “Wczesnej interwencji” oraz “Stymulacji systemu taktylnego”

Jest autorką wielu publikacji na temat rozwoju i jego zaburzeń u dzieci m.in książki: “Terapia ręki”‘ “Fenomen dotyku”, “Fenomen dotyku matki”. Była członkiem zespołu redakcyjnego dwumiesięcznika Przyjaciel – czasopisma poświęconego problemom rodziców dzieci niepełnosprawnych. Od wielu lat organizuje i prowadzi turnusy rehabilitacyjno-terapeutyczne dla dzieci z wyzwaniami rozwojowymi.

 

Wioletta Bartkiewicz

Wioletta Bartkiewicz

Magister psychologii, pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej II stopnia, dogoteraputa.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • “Neurologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej i podstawowa ich ocena”,
 • “Dziecięca neurologopeida kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej”,
 • ““Dotyk w rozwoju i życiu dziecka”,
 • “Wczesna interwencja i wspomaganie rozowju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej”,
 • “Introduction to HANDLE on Autism – kurs pierwszego stopnia”,
 • “The basics of HANDLE for the autism spectrum – kurs drugiego stopnia”,
 • “Diagnoza i terapia zaburzeń procesów integracji sensorycznej”
 • “Prawa i potrzeby dziecka w konflikcie okołorozwodowym”
 • “Wspomaganie dzieci w rozwoju do skupiania uwagi i zapamiętywania”
 • “Nowe kierunki i możliwości w pracy z osobami z autyzmem”
 • “Ruch rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne”
 • “Wykorzystanie MRR w pracy z dziećmi z autyzmem”
 • “Kurs dogoterapii”
 • “Konstruowanie indywidualnych programów terapeutyczno – rozwojowych”
 • “Coś z tym Jasiem jest nie tak. Specyfika zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży”
 • “Metoda Dobrego Startu”
 • “Zabawy fundaMentalne we wspieraniu rozwoju małego dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi”
 • “Trening zastępowania agresji TZA “
 • “Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
 • “Wczesna profilaktyka. Program cukierki”,
 • “Nowe kierunki i możliwości w pracy z osobami autystycznymi”,
 • “Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zabawy pacynkami”.

Doświadczenie zawodowe:

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła głównie dzięki współpracy z instytucjami pozarządowymi takimi jak: świetlice socjoterapeutyczne oraz fundacje. Przez kilka lat współpracowała z Fundacją Przyjaciel.
W ramach tej współpracy tworzyła i prowadziła zajęcia dogoterapii, a także kursy dla osób zainteresowanych tą tematyką. Jest także współautorem książki poświęconej animaloterapii pt. “Czy zwierzęta potrafią leczyć?”.
Doświadczenie zawodowe zdobyła również jako psycholog i terapeuta integracji sensorycznej w Przedszkolu Specjalnym nr 245 w Warszawie. Była w zespole redakcyjnym dwumiesięcznika Przyjaciel – czasopisma poświęconego problemom rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Od 2005 roku zajmuje się szeroko rozumianym tematem terapii ręki. Współtworzyła działający kilka lat ośrodek Acentrum, gdzie powstał Program Terapii Ręki. Jako instruktor terapii ręki od 2007 roku prowadzi szkolenia.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji , w tym książki “Terapia ręki”.

Prowadzi własną praktykę i konsultację pod nazwą Edukącik w Komorowie k. Warszawy.