§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu Masażyk (dalej „Konkurs”) jest: Acentrum Szkolenia A. Giczewska W. Bartkiewicz S.C., z siedzibą w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18, 03-941 Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. Konkurs jest realizowany w celu promocji firmy Acentrum Szkolenia oraz sklepu internetowego terapiareki.pl.
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regulacjom tam zawartym.
4. W Konkursie może wziąć udział każdy użytkownik serwisu Facebook odwiedzający fanpage marki Organizatora znajdujący się pod adresem: www.facebook.com/acentrumszkolenia/ (zwany dalej „Fanpage”).
5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik Konkursu”).
6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedozwolone jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu innych osób. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie dobrowolne.
7. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przestrzegać regulaminu serwisu Facebook
8. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w §2 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poście Konkursowym („Zgłoszenie Konkursowe”).
9. Wysłanie przez Uczestnika zgłoszenia w ramach Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika zasad Konkursu opisanych w Regulaminie.
10. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przysłanego zgłoszenia na stronie https://www.facebook.com/Acentrumszkolenia i https://www.instagram.com/terapia_reki_acentrum/. Uczestnik zamieszczający Zgłoszenie Konkursowe publikuje je na własne ryzyko i we własnym imieniu, i ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające z zamieszczenia zgłoszenia na https://www.facebook.com/Acentrumszkolenia i https://www.instagram.com/terapia_reki_acentrum/ w szczególności praw autorskich..
11. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
12. Konkurs trwa od dnia 14.05.2020 od chwili publikacji na Fanpage’u informacji o Konkursie („Post Konkursowy”) do dnia 17.05.2020 do godz. 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”) i składa się z jednego etapu.
13. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, sponsorowany, administrowany, wspierany, powiązany ani stowarzyszony z serwisem Facebook lub podmiotami będącymi właścicielami tego serwisu.
14. W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w Poście Konkursowym.

§2. Zasady Konkursu
1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest dodanie pod Postem Konkursowym komentarza zawierającego wymyślone hasło, rymowankę lub wierszyk o ręce (rękach). Dodanie komentarza, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowić będzie Zgłoszenie Konkursowe w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a treść tego komentarza zwana będzie w dalszej części Regulaminu „Pracą Konkursową”.
2. Po upływie Czasu Trwania Konkursu, komisja konkursowa, złożona z wybranych przez Organizatora członków, dokona oceny Prac Konkursowych wybierając spośród nich 5 najciekawszych, najbardziej kreatywnych oraz najbardziej zgodnych z tematyką Konkursu. Uczestnicy Konkursu, którzy zgłosili do Konkursu na Facebooku wybrane przez komisje Prace Konkursowe, będą zwani dalej „Laureatami” .
3. Uczestnik Konkursu może zamieścić dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych, ale może zostać Laureatem maksymalnie jeden raz, co oznacza, że przy przyznawaniu nagród będzie brana pod uwagę tylko najwyżej oceniona Praca Konkursowa danego Uczestnika Konkursu.
4. Komentarze umieszczone pod innymi postami Organizatora oraz komentarze usunięte spod Posta Konkursowego do dnia 17 maja 2020 nie będą stanowiły Zgłoszenia Konkursowego. Usunięcie komentarza zawierającego Pracę Konkursową spod Posta Konkursowego oznacza wycofanie Zgłoszenia Konkursowego.
5. Każda Praca Konkursowa będzie oceniana oddzielnie.
6. Każde Zgłoszenie Konkursowe musi mieć formę określoną w niniejszym Regulaminie.
7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
8. Niedozwolone jest zgłaszanie do Konkursu Prac Konkursowych o treści niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego, zawierających treści obraźliwe lub obelżywe; będących utworami do których prawa autorskie przysługują osobie innej niż zgłaszający daną Pracę Uczestnik Konkursu; zawierających treści erotyczne lub o charakterze pornograficznym, niecenzuralne, ośmieszające, wulgarne, nieprzyzwoite; naruszających powszechnie akceptowane zasady moralności; naruszających godność osobistą, nawiązania do symboli religijnych, etnicznych lub rasowych; ujawniających tajemnice przedsiębiorstwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego; zawierających wizerunek osób trzecich, które nie wyraziły zgody na wykorzystanie, a także takie, które nie zawierają podstawowych wymagań konkursowych określonych w § 2 pkt. 1 niniejszego  Regulaminu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych w zakresie ich zgodności z niniejszym Regulaminem. Prace będą weryfikowane w szczególności pod kątem prawnym – zawierania treści obscenicznych oraz takich, które mogą być uznane za obraźliwe. Prace Konkursowe zawierające treści niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa lub dobrymi obyczajami zostaną usunięte z Fanpage’a oraz wykluczone z Konkursu.

§3. Nagrody
1. Organizator przewidział nagrodzenie 5 Uczestników Konkursu, których Prace Konkursowe zostaną wybrane przez komisje konkursową w sposób określony w § 2 pkt.2
2. Laureaci otrzymają nagrodę w postaci bezpłatnego dostępu na 12 miesięcy do zamkniętej grupy na Facebooku pod nazwą „Masaż sensoryczny -Terapia ręki acentrum” (wartość rynkowa nagrody 29zł).
3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§4. Ogłoszenie Laureatów oraz wydawanie nagród
1. Informację o wygranej Laureat otrzyma za pomocą komentarza umieszczonego pod wpisem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/acentrumszkolenia/. Laureat wyraża zgodę na oznaczenie jego profilu na stronie.
2. Organizator skontaktuje się z Laureatami do 7 dni roboczych po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu poprzez wiadomość prywatną wysłaną w serwisie Facebook
3. W sytuacji w której Organizator nie będzie mógł skontaktować się z Laureatem poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebooku z przyczyn od niego nie zależnych prawa do nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, którego Praca Konkursowa zostanie wyłoniona w sposób określonych w § 2 ust 2.
4. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o wynikach Konkursu (ze wskazaniem nicków Laureatów oraz nagrodzonych Prac Konkursowych) w serwisie Facebook
6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność z prawem Pracy Konkursowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane zgłoszeniem Pracy Konkursowej do Konkursu;
7. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdyby zgłoszona Praca Konkursowa naruszała dobra osobiste osób trzecich.
8. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 Kodeksu Cywilnego i nabywcą majątkowych praw autorskich do Prac Konkursowych będących utworem, w związku z którymi przyznana została nagroda.
9. Warunkiem nabycia prawa do nagrody jest przeniesienie na Organizatora całości majątkowych praw autorskich (w tym wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby) nagrodzonej Pracy Konkursowej (jeżeli jest ona utworem) jak również upoważnienia Organizatora do wykonywania w imieniu nagrodzonego Uczestnika osobistych praw autorskich do nagrodzonej Pracy Konkursowej. Uczestnik nie jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich, poza otrzymaną nagrodą. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika zawarcia z Organizatorem umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej Pracy Konkursowej, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Organizatora Pracy Konkursowej na wszystkich wskazanych w poniżej polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, w tym m.in. do (do wyboru przez Organizatora): a. utrwalania poprzez sporządzanie kopii Pracy Konkursowej oraz przenoszenie Pracy Konkursowej na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu; b. zwielokrotniania Pracy Konkursowej, w tym sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika dowolną techniką, w szczególności techniką poligraficzną; c. wprowadzania Pracy Konkursowej do obrotu, jej sprzedaży, najmu, dzierżawy, odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania; d. digitalizacji, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego; e. inkorporowania Pracy Konkursowej do innych utworów f. Wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej/promocyjnej, takiej jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, g. publicznego udostępnienia Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; h. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, i. wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby;
10. W sytuacji gdy nagrodzona Praca Konkursowa stanowi utwór, niezawarcie przez Uczestnika umowy, o której mowa w § 4 ust.9 Regulaminu skutkuje utratą prawa do nagrody. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim prawa do nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.

§5. Reklamacje
1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w związku z Konkursem. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres e-mail biuro@acentrumszkolenia.pl z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź.
2. Reklamacje można składać przez cały Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 30 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu.
3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 20 dni roboczych od daty ich otrzymania.
4. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu 5 w żaden sposób nie ograniczają praw przysługującym konsumentom.

§6. Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu („Podmioty Danych Osobowych”) jest Organizator (dalej zwany także „ Administratorem”)
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody oraz nie będą przetwarzane do innych celów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”).
3. Poza celami wskazanymi w §6 pkt.2 (cele pierwszorzędne), Organizator może przetwarzać dane osobowe Uczestników w innych prawnie dopuszczalnych celach (cele drugorzędne), gdy cele pierwszorzędne i drugorzędne są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Organizator działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych: (a) postępowania wyjaśniające związane z rozpatrzeniem wniesionych reklamacji.
4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a po tym czasie przez okres 1 miesiąca.
5. W zakresie celów wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej, Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Danych Osobowych: imię, nazwisko, nick w serwisie Facebook, adres poczty e-mail.
6. Organem nadzorczym wobec Organizatora w zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestników jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody.
8. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Administratorem po-przez adres email: biuro@acentrumszkolenia.pl oraz telefonicznie: 606624599.
9. Do Danych Osobowych przekazanych Administratorowi dostęp mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora każdemu Uczestnikowi przysługuje: a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, e) prawo do przenoszenia danych.
11. W celu wykonania powyższych uprawnień Podmiot Danych Osobowych, którego dane dotyczą, powinien wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: biuro@acentrumszkolenia.pl